สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่

(KU RADIO PLUS)

  • เลขที่ 301/1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
  • 053-491862-3
  • kucm2radio@gmail.com