นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 พร้อมแนะแนวบริหารและหนุนพัฒนาบุคลากรเสริมศักยภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ธ.ค. 62

259

"ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร" นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด)สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีพ.ศ.2562 ก่อนเข้าสู่ศักราชใหม่ 2563 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับทราบถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ รูปแบบและผลการดำเนินงานในรอบปีของสถานีวิทยุ ม.ก. จึงมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ชื่นชมถึงแนวทางการพัฒนาการผสมผสานของการเรียนการสอน ในรูปแบบด้านการจัดการเนื้อหา การผลิตรายการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการเผยแพร่องค์ความรู้ ที่สถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมกับ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ และการเผยแพร่งานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน "ระบบ Multimedia ของ KURplus" ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนให้ทุกคณะ สำนัก สถาบันต่างๆ ใช้ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ KURplus มากขึ้น

ขณะเดียวกันให้ข้อชี้แนะด้วยว่า ทางสถานีวิทยุ ม.ก. ควรทำงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่หลากหลายและในเชิงลึกมากขึ้น และตามที่ได้รับทราบว่า ทางสถานีวิทยุ ม.ก. กำลังพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นกลุ่ม New Generation นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงสนับสนุนและให้ดำเนินการต่อไป โดยขอให้บุคลากรทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจ ปฎิบัติงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

photo gallery: นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 พร้อมแนะแนวบริหารและหนุนพัฒนาบุคลากรเสริมศักยภาพ,