ผอ.วิทยุ​ม.ก.ลงนามร่วมมือคณะสาธารณ​สุข​ มก.ฉกส.ทำโรงเรียนทางอากาศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง​วัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ม.ค. 63

179

สถานีวิทยุ ม.ก.เดินหน้าเชื่อมพันธมิตรลงนามร่วมมือ กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส.ทำโรงเรียนผู้สูงอายุ​ทางอากาศ

ม.ก.​ 27​ ม.ค.- ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. กับ ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส. ในการบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ) ผ่านช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อดิจิทัลของเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. โดยการผลิตรายการต้นแบบหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้มีคุณค่า และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพ​ ทั้งนี้เป็นการขับเคบื่อนตามยุทธศาสตร์ของทางสถานีฯ​ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านต่างๆเพื่อเดินหน้าสร้างสรรค์​สังคมกับพันธกิจการให้บริการองค์ความรู้และบริการสาธารณะ​    ที่ดำเนิน​การ​มาอย่าง​ต่อ​เนื่อง​ในหลายๆด้าน​ เช่น​ โรงเรียน​ปุ๋ยสั่ง​ตัด​ โรงเรียน​ข้าว​ โรงเรียน​ลำไย เป็นต้น​

photo gallery: ผอ.วิทยุ​ม.ก.ลงนามร่วมมือคณะสาธารณ​สุข​ มก.ฉกส.ทำโรงเรียนทางอากาศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง​วัย,