มช.mou สภาเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมหนุนโครงการทายาทเกษตรกร

กิจกรรม

19 ก.ค. 62

283

มช. จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน “โครงการทายาทเกษตรกร”

 

เชียงใหม่ 19 ก.ค.- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สนับสนุนองค์ความรู้และความชํานาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน  “โครงการทายาทเกษตรกร” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ว่าที่ ร.ต สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ลงนาม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกำหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และความชํานาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูป และการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร  เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ได้มีการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือใน “โครงการทายาทเกษตรกร” ให้บุตรหลานเกษตรกร มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชน อีกด้วย

photo gallery: มช.mou สภาเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมหนุนโครงการทายาทเกษตรกร,