สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง 55 ปี 'รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน' มีทั้งเวทีสานเสวนาและนิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม ร่วมทำปฏิญญาสร้างสังคมมีสุขยั่งยืน

กิจกรรม

22 ม.ค. 63

285

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง 55 ปี 'รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน' มีทั้งเวทีสานเสวนาและนิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม ร่วมทำปฏิญญาสร้างสังคมมีสุขยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานครบรอบ 55 ปีการก่อตั้ง สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่:ครอบครัวม.ก. "รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน" โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยโอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, กรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ได้กล่าวแสดงความยินดีให้กับทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่ให้ความรู้ด้านการเกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะมายาวนาน และเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนับแต่เคยร่วมงานสมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ในงานนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนครอบครัว ม.ก.หน่วยงานเครือข่าย สถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกันตลอดมาด้วย


ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.)จังหวัดเชียงใหม่ ในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะได้จัดงานครบรอบ 55 ปีของการสถาปนาสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน"รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน" เพื่อเป็นการรำลึกถึงวัน สำคัญแห่งการก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2508 โดย รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้น เปิดโอกาสให้ครอบครัว ม.ก.พบปะแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน โดยเฉพาะการร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราชา ไปสู่การแบ่งปัน เรียนรู้และพัฒนาสังคมให้มีสุขบนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งสถานีวิทยุ ม.ก.ก็ไม่ได้เป็นเพียงสื่อที่ออกอากาศแต่เสียงอีกต่อไป มีการพัฒนาไปสู่สื่อใหม่ในรูปแบบต่างเพื่อนำสาระดีๆไปสู่ประชาชนภายใต้ KUR+ 


นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่และเครือข่ายทั้ง 4 ภูมิภาคว่าเป็นต้นแบบที่ดีที่ให้ทั้งความรู้และเนื้อหาที่นำไปสู่การสร้างอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน อีกทั้งการสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในสังคมภายใต้ศาสตร์ของพระราชา เป็นเรื่องที่ดีมาก ดังนั้นเชื่อว่าแม้มีการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างหลากหลายแต่เชื่อมั่นว่าสถานีวิทยุ ม.ก.จะยังเป็นสถาบันสื่อที่เป็นแหล่งให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้มแข็งของสังคมได้เป็นอย่างดี ดีใจที่ได้เห็นพลังของทุกส่วนได้มาร่วมกันทำในสิ่งที่ดีๆเพื่อบ้านเมืองของเราพลังเหล่านี้คือความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของสังคมสืบไป


อย่างไรก็ตามในงานมีเวทีสานเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะประสานมือกัน “รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในเวทีพร้อมด้วย นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหาร บ.โปรซอฟฯเจ้าของโครงการ Oon Valley (Oon IT) ดัชฟาร์ม นางจันทร์ทอน เสาร์แก้ว ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด โดยมีนายภาณุเมศ ตันรักษา หัวหน้าฝ่ายข่าวและกิจกรรมเครือข่าย สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ดำเนินรายการ ซึ่งถ่ายทอดเสียงและภาพไปยังสถานีวิทยุ ม.ก.ทั้ง 4 ภูมิภาคด้วย


ภายในงานยังมีนิทรรศการด้านการเกษตรและสุขภาพ ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.และอื่นๆ พร้อมรับของแจกมากมายกล้าไม้พันธุ์ดีผลิตภัณฑ์สารชีวภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการตรวจสุขภาพฟันฟรีสาธิตวิชาชีพการแปรรูปเกษตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรและเยาวชนครอบครัว ม.ก. องค์กรต่างๆ ร่วม 30 องค์กร เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แจกกล้าไม้พันธุ์ดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น.

photo gallery: สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง 55 ปี 'รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน' มีทั้งเวทีสานเสวนาและนิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม ร่วมทำปฏิญญาสร้างสังคมมีสุขยั่งยืน,