องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ข่าวทั่วไป

7 พ.ย. 62

154

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2563 ที่ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้องคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและสมุนไพร ซึ่งโครงการหลวงได้มีนโยบายในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในความรับผิดชอบในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มพืชผักสมุนไพร โครงการหลวงได้คัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ แล้วรวม 17 ชนิด โดยปลูกในระบบ GAP จำนวน 11 ชนิด และระบบอินทรีย์ จำนวน 6 ชนิด และในปี 2562 ได้คัดเลือกพันธุ์ผักที่มีคุณภาพตามาตรฐานที่กำหนดจากการปรับปรุงพันธุ์และได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแล้ว จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ที่มีลักษณะเด่น คือ รสหวาน กรอบ ใบหนากว่าพันธุ์เดิม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวง่าย และมี % การหักช้ำที่เกิดระหว่างขนส่งน้อยกว่า ผักกาดหวานหรือสลัดคอส มีลักษณะเด่น ใบสีเขียวเข้ม โครงสร้างใบบิดน้อยกว่าพันธุ์ส่งเสริมเดิม และเบบี้ฮ่องเต้ มีจุดเด่น คือ แข็งแรง อายุหลังการเก็บเกี่ยวนานกว่าพันธุ์เดิมเฉลี่ย 3 วัน  ผลจากการดำเนินการคัดและปรับปรุงพันธุ์พืชของโครงการหลวง ในปี 2562 สามารถลดปริมาณการสั่งสั่งซื้อและนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักสมุนไพร โดยมีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้เอง รวม 2,300 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่าสองล้านบาท ลดการสั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ล้านบาท จากมูลค่ารวมของการส่งเสริมเกษตรกร 560 ล้านบาท ในปีต่อๆ ไป 
โครงการหลวงยังมีเป้าหมายลดปริมาณการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ให้มากที่สุด และพัฒนางานผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่มีสารปนเปื้อน และปลอดภัยสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภค ที่สำคัญยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย สำหรับในปี 2563 นี้ โครงการหลวงมีแผนส่งเสริมการปลูกพืชผัก สมุนไพรแก่เกษตรกร จำนวน 6,833 ราย ในพื้นที่ปลูก 9,798 ไร่ ซึ่งคาดว่า จะมีผลผลิตออกจำหน่ายกว่า 28 ล้านกิโลกรัม เกิดรายได้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 682 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตามในปี 2562 นี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังครบวาระการดำเนินงาน 50 ปี เกิดผลงานที่สร้างประโยชน์มากมายทั้งต่อประชาชนชาวเขา ชาวไทย และนานาประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสำคัญขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย งานโครงการหลวง 2562 จัดระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 เป็นการเผยแพร่ แนะนำ และจำหน่ายผลผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และยังมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2562 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาที่ยั่งยืนหัวหน้า UNODC สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จะเดินทางมาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลที่ได้รับจากการประชุม มูลนิธิโครงการหลวงจะนำไปเสนอและเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี 2563 อีกด้วย เพื่อให้ตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงได้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจน ความหิวโหย และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่อื่นในโลกต่อไป.

photo gallery: องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562,