องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 "Smart Agricultural Innovation for Next Geneation" นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่

กิจกรรม

8 พ.ย. 62

116

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 "Smart Agricultural Innovation for Next Geneation" นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง  ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9   ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ "Smart Agricultural Innovation for Next Geneation"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร   ตอลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตรด้านระบบการผลิต  การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  ธุรกิจการเกษตร  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป                                                                             

ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ รวม8 ประเภท อาทิเช่น บอนไซ ,โป๊ยเซียน,สับปะรดสี,กระบองเพชรและไม้อวบน้ำฯลฯในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยนายวิชัยศรี  โพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการ ทางด้านการเกษตรเรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ( Biological  control  )   ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน ตามโครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตร  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

photo gallery: องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 "Smart Agricultural Innovation for Next Geneation" นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่,