เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร

กิจกรรม

22 ส.ค. 62

106

                         วันที่ 22 สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น.  ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่    นายสมพล   แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 โดยมีนางภณิดา  ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  กล่าวรายงาน ซึ่งหัวหน้ากลุ่มฯกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียนฯ  ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และเพิ่มทักษะในการทำงานให้สอดคล้องกับการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร รายเดือน ระดับจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีบุคคลเป้าหมายรวม ทั้งสิ้น จำนวน 60 คน    ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การสัมนาฯในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงาน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที โดยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกร ที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด เพื่อที่จะนำมาอ้างอิง เมื่อได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ตามมาตรการของรัฐ อาธิเช่น การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ,โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฯลฯ  ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ได้ใช้ความรอบคอบในขึ้นทะเบียน และตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าว

photo gallery: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร,