โครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวทั่วไป

11 มี.ค. 63

104

โครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 (10.00 น.) ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการตันแบบเฉลิพระเกียรติ โดยให้ทุกจังหวัด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นเกี่ยวกับ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และจิตใจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกให้เป็นโครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเทศบาลแม่เหียะ ได้นำเสนอโครงการแม่เหียะโมเดล โครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ และได้รับคัดเลือกให้เป็น โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการตันแบบเฉลิพระเกียรติฯ

สำหรับโครงการแม่เหียะโมเดล โครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เริ่มตันเมื่อปี ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุ ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนผู้สูงอายุ ทางอากาศ หรือทางสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 KHz. ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีกลุ่มผู้สูงอายนำร่องเริ่มต้น 100 คน จัดการเรียนการสอนผ่านทางวิทยุ มีการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุอาทิ เรื่องของ สถานการณ์และแนวคิดของผู้สูงอายุไทย กฎหมายในชีวิตประจำวันและสิทธิของผู้สูงอายุด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ การดำรงชีวิตแบบสูงวัยที่มีคุณภาพและชีวิตที่มีคุณภาพ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูอายุ พืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรคเรื้อรังและที่พบมากในวัยสูงอายุ การใช้ยาให้ถูกวิธี การพัฒนาจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ พุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน จิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม จากนั้นมีการสอบวัดผล และเมื่อจบหลักสูตรมีการมอบประกาศนียบัตร
สำหรับผู้ผ่านการประเมินด้วย ต่อมามีการขยายผลการเรียนการสอนผ่านทาง ออนไลน์ อาทิ Facebook และ Youtube เพื่อขยายสู่ผู้ที่สนใจและสร้างเป็นเครือข่ายผู้สูงอายุทั่วประเทศ ให้ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย กาย อารมณ์ จิต สังคม อีกทั้งยังส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อันเป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่คู่ตำบลแม่เหียะตลอดไป

photo gallery: โครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ,