...

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.

รักษาการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.จังหวัดเชียงใหม่

 
 

...

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง

นักวิชาการ

...

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์

ผู้จัดรายการ

...

นางกุลสุพรรณ ศรีชัยวงค์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นายภาณุเมศ ตันรักษา

นักวิชาการ

 

...

นายพิสันต์ เนียมทรัพย์

นายช่างเทคนิค

...

นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์

เจ้าหน้าที่อาวุโส

...

นายนิพนธ์ สุมามาลย์

พนักงานขับรถ

...

นายนิรุตติ์ จอมแปง

ช่างเทคนิค